Skip to main content

Wist je dat we een begrijpelijke pagina hebben met alle leverings- en retourinformatie? Klik hier om die te lezen!

 

Algemene Voorwaarden Verkoop en Verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN VERHUUR

ARTIKEL 1: GEGEVENS

Naam: Cryless
Adres: Dulleweg 10, 1721CT, Broek op Langedijk
Telefoonnummer: 085 060 0418
Emailadres: [email protected]
Site: www.cryless.nl
KVK nummer: 82558094
BTW nummer: NL862518210B01

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De afnemer: de koper of huurder die met Cryless een overeenkomst aangaat of wil aangaan; de zakelijke afnemer: de koper of huurder die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; de consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; meubel: de verhoogde box of het verhoogde ledikant of de kast en/of commode, of de trapkubus; aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte of gehuurde producten aan de afnemer; oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen producten; op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cryless en op elke tot

stand gekomen overeenkomst tussen Cryless en de afnemer. Door het plaatsen van een bestelling gaat de afnemer akkoord met deze voorwaarden. Cryless behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en aanvullingen in de algemene voorwaarden aan te brengen, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. In het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen en in euro’s inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De genoemde prijzen voor oplevering zijn alleen geldig binnen de landsgrenzen van Nederland.

ARTIKEL 5: BESTELLEN

Het plaatsen van een bestelling geldt als een aanbod. Het aanbod is door Cryless aanvaard zodra Cryless de bestelling schriftelijk of per email heeft bevestigd. Zolang de bestelling niet is bevestigd kan de afnemer het aanbod schriftelijk of per email intrekken.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de afnemer aan de volgende voorwaarden te voldoen: (1) U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Ook is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend; (2) U heeft geen surseance van betaling aangevraagd noch verkeert u in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling dan wel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren. (3) De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing. (4) U bent handelingsbekwaam. (5) U gaat akkoord met de (huur)prijs van het meubel, de meubels en u bent in staat om uw betalingsverplichtingen volledig en tijdig na te komen.

Indien Cryless gegronde vermoedens heeft dat de afnemer niet aan deze voorwaarden voldoet, dan behoudt ze zich het recht voor om een bestelling of huurovereenkomst te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6: BETALEN

Bijzondere betalingsvoorwaarden m.b.t. koop
Het eigendom van de gekochte producten gaat pas na het voldoen van de volledige betaling over op de afnemer. Indien de afnemer een consument is

heeft zij de wettelijke mogelijkheid om een aanbetaling van 50% van het verschuldigde bedrag te voldoen onder vermelding van de bestelde meubels en het ordernummer. Kies hiervoor de betalingsmethode: betalen per factuur en geef aan dat u 50% van het bedrag wil aanbetalen en het restant uiterlijk bij aflevering zal voldoen. Voor zakelijke afnemers geldt dat het volledige bedrag voor aflevering van de goederen betaald dient te zijn. Alle afnemers worden per email op de hoogte gesteld van het al of niet ontvangen van hun betaling. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan is Cryless gerechtigd de aangegane overeenkomst te ontbinden of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere betalingsvoorwaarden m.b.t. huur Indien de afnemer een van de meubels van Cryless wil huren dan blijft het meubel eigendom van Cryless. De afnemer verkrijgt het recht om het meubel/de meubels te gebruiken. De aflevering vindt slechts plaats indien de volledige betaling van de vooraf overeengekomen huursom is voldaan, of een aanbetaling van 50% van de vooraf overeengekomen huursom is voldaan, waarbij het restant van de huursom uiterlijk bij levering van het meubel dient te worden voldaan.

Indien de afnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan is Cryless gerechtigd de aangegane overeenkomst te ontbinden of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Voor het toezenden van betalingsherinnering(en), wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde emailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een email laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het openstaande bedrag.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN M.B.T. HUUR

Eigendom
Tijdens de huurperiode blijft Cryless eigenaar van het meubel.

Verboden te roken bij het meubel
Het is de afnemer niet toegestaan om het meubel te gebruiken in een ruimte waarin wordt gerookt. Indien er tijdens de huurperiode toch is gerookt bij het meubel zal Cryless de gemaakte reinigingskosten doorberekenen aan de afnemer.

Uw gegevens

De afnemer is verplicht om Cryless op de hoogte te stellen van adres- en emailwijzigingen. U wordt geacht woonachtig te zijn binnen de landsgrenzen van Nederland op het laatst bij Cryless bekende adres. Foutief doorgegeven gegevens, en de gevolgen daarvan, zijn voor rekening van de afnemer.

Het gebruik van het meubel
Bij aflevering van het meubel is de afnemer verplicht om het meubel te controleren op eventuele gebreken. Indien zich gebreken voordoen is Cryless verplicht om deze gebreken te verhelpen of de afnemer eenzelfde meubel zonder gebreken aan te bieden.

Bij aflevering van het meubel is Cryless verplicht om instructies met betrekking tot gebruik en onderhoud van het meubel ter beschikking te stellen aan de afnemer. De afnemer is verplicht om kennis te nemen van deze instructies en het meubel uitsluitend te gebruiken voor het doel en de doelgroep (kinderen van 0 – 18 maanden oud) waartoe deze gefabriceerd is. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om erop toe te zien dat eventuele collega’s, kinderen, partners, echtgenoten, gasten, familieleden en andere gebruikers van het meubel het meubel gebruiken overeenkomstig het doel en de doelgroep waarvoor deze gefabriceerd is. De afnemer is verplicht om vrije toegang te verlenen aan Cryless in die ruimten waar zij het meubel komt installeren, komt controleren of komt demonteren.

Huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
De huurperiode bedraagt 6, 12 of 18 maanden. Zowel Cryless als de afnemer is niet bevoegd om de vooraf overeengekomen huurprijs tussentijds te wijzigen of de huurperiode tussentijds in te korten.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt een afspraak tussen de afnemer en Cryless gemaakt wanneer Cryless de box kan demonteren en retourneren. De afnemer geeft het meubel in dezelfde staat terug als waarin de afnemer het meubel heeft ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Cryless. Cryless is verplicht om het meubel binnen zes weken op te halen op het tijdstip dat met de afnemer schriftelijk/per email afgesproken is, waarbij de afnemer de verhoogde box tot die tijd mag gebruiken onder genoemde voorwaarden van artikel 7. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal Cryless naar een passende oplossing zoeken.

Indien de afnemer de verhoogde box na afloop van de huurperiode in bezit blijft houden, zonder dat hij of zij daarvoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van Cryless, zal Cryless de afnemer per email wijzen op het feit dat hij of zij in gebreke is en hem of haar 14 dagen de tijd geven om samen naar een datum te zoeken wanneer Cryless het meubel op kan halen. Indien de afnemer hier niet aan meewerkt en het meubel zonder toestemming in zijn of haar bezit houdt is de afnemer jegens Cryless een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt 500 euro. Cryless behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om het meubel weer in haar bezit te krijgen.

Gebreken tijdens de verhuur
Indien zich tijdens de huurperiode een gebrek aan het meubel voordoet dan is het de afnemer niet langer toegestaan het meubel te gebruiken. De afnemer dient het gebrek terstond te melden aan Cryless. Het is de afnemer niet toegestaan zelf eventuele gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de verhoogde box, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen. Indien gebreken niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Cryless is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Cryless is verplicht het gebrek binnen vijftien werkdagen zo te repareren dat het meubel weer aan de veiligheidseisen voldoet. Alle kosten die gepaard gaan met het herstellen van schade aan de verhoogde box zijn voor rekening van Cryless tenzij de schade veroorzaakt is (1) tijdens het vervoer van het meubel door de afnemer zelf, (2) en/of door onjuiste montage van het meubel door de afnemer zelf, (3) en/of door nalatigheid door de afnemer, (4) en/of door onjuist gebruik van het meubel (dat wil zeggen: een gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel en de doelgroep waartoe het meubel geproduceerd is) door de afnemer of andere gebruikers van het meubel, (5) en/of door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze situaties komen alle kosten voor rekening van de afnemer, waarbij de hoogte van de kosten wordt bepaald door eventuele vervoerskosten, materiaalkosten en arbeidskosten (65 euro per uur). Deze kosten zullen inzichtelijk gemaakt worden voor de afnemer.

Gebruik door derden
Het is de afnemer niet toegestaan het meubel aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, zonder schriftelijke toestemming van Cryless.

Aansprakelijkheid tijdens huurperiode
Tijdens de huurperiode is de afnemer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het meubel ten gevolge van brand, of welke andere oorzaak dan ook.

Ontbinding van de huur
Mocht de consument geconfronteerd worden met het onverhoopt overlijden van het nieuwe leven dan kan de consument de huurovereenkomst beëindigen. Indien het meubel ongebruikt is zal Cryless, op vertoon van de getekende huurovereenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst van de verhoogde box de volledige aanbetaling en de borgsom aan de consument retourneren.

Cryless is gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het meubel te stellen indien (1) de afnemer tijdens de huurperiode zijn of haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, (2) de afnemer(s) overlijdt/overlijden, onder curatele wordt/worden gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem of haar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. De afnemer zal hierbij alle medewerking aan Cryless verlenen om zich weer in het bezit van het meubel te doen stellen.

ARTIKEL 8: OPLEVERING

Zodra Cryless de bestelling van de afnemer schriftelijk of per email heeft bevestigd gaat de leveringstermijn van zes weken in.

Indien de afnemer een huurovereenkomst gesloten heeft met Cryless zal Cryless er zorg voor dragen dat oplevering van het meubel uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst ingaat plaatsvindt, mits er minimaal zes weken tussen de dag van de aanvraag van de huurovereenkomst en de dag van het ingaan van de huurovereenkomst zitten. Indien de afnemer het meubel eerder wil ontvangen dan kan de afnemer hierover in overleg treden met Cryless.

Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd wordt Cryless maximaal drie weken gegund om het meubel alsnog op te leveren. Bij overschrijding van deze extra levertijd heeft de consument het recht de koop en/of huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd bij een zakelijke

afnemer is Cryless niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade bij de zakelijke afnemer.

Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de afnemer aan Cryless kenbaar heeft gemaakt, tenzij middels email anders overeen is gekomen. De afnemer dient te zorgen voor een vrije doorgang voor de bezorger. Cryless draagt zorg voor een veilige montage en zal eventueel verpakkingsmateriaal meenemen. Nadat het product is gemonteerd, zal een duidelijke uitleg over het gebruik van het product overlegd worden aan de afnemer en daarnaast ook de veiligheidseisen worden aangereikt. Wanneer een product een hoog gewicht heeft, kan Cryless de afnemer vragen om te assisteren bij het tillen van het product naar de juiste kamer. Cryless zal de afnemer daarover te allen tijde inlichten en dit alleen in overleg middels telefoon of email voorstellen. Wanneer assisteren voor de afnemer niet mogelijk is, zorgt Cryless voor een alternatief.

De genoemde prijzen voor oplevering zijn alleen geldig binnen Nederland. Indien het een huurovereenkomst betreft valt onder de oplevering van het meubel ook het demonteren en retourneren van het meubel na afloop van het huurcontract, mits de afnemer na afloop van het huurcontract nog in Nederland woont. Indien de afnemer tijdens het huurcontract naar het buitenland is verhuisd dient de afnemer zelf te zorgen voor demontage en retournering van het gehuurde naar Cryless.

ARTIKEL 9: GARANTIE

De producten van Cryless zijn uitgebreid getest en voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Mocht de afnemer onverhoopt stuiten op gebreken of onregelmatigheden die niet veroorzaakt zijn (1) tijdens het vervoer van de producten door de afnemer zelf, (2) en/of door onjuiste montage van de producten door de afnemer, (3) en/of door nalatigheid door de afnemer ten aanzien van de voorschriften voor het onderhoud van de producten, (4) en/of door onjuist gebruik van het meubel (dat wil zeggen: een gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel en de doelgroep waarvoor de verhoogde box geproduceerd is) door de afnemer of andere gebruikers van het meubel, (5) en/of door opzet of bewuste roekeloosheid, dan dient de afnemer deze tekortkomingen terstond of uiterlijk binnen 8 dagen aan Cryless kenbaar te maken en het product niet langer te gebruiken.

Binnen de garantietermijn van twee jaar, waarbij de garantie ingaat op het moment dat de afnemer de producten in ontvangst heeft genomen, zal Cryless de gebreken binnen vijftien werkdagen verhelpen of de afnemer van een nieuw product voorzien en alle kosten die hierbij gepaard gaan voor haar rekening nemen. De afnemer is verplicht om hierbij de originele aankoopnota te overleggen.

De garantie vervalt indien de afnemer zelf aanpassingen aan de producten heeft gedaan of zelf eventuele gebreken heeft proberen te verhelpen, tenzij zulks schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

Buiten de gestelde garantietermijn en/of de garantievoorwaarden zijn de kosten voor herstel en reparatie voor rekening van de afnemer. Cryless zal altijd vooraf een prijsopgave aan de afnemer geven, zodat de afnemer nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan.

ARTIKEL 10: VERDRIET

Bij koop
Mocht de consument geconfronteerd worden met het onverhoopt overlijden van het nieuwe leven, dan kan de consument de gekochte en ongebruikte producten, op vertoon van het aankoopbewijs, aan ons retourneren. Cryless retourneert binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen het aankoopbedrag.

Bij huur
Mocht de consument geconfronteerd worden met het onverhoopt overlijden van het nieuwe leven dan kan de consument de huurovereenkomst laten ontbinden volgens de voorwaarden die in artikel 7 – ontbinding van de huur, staan beschreven.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

Er wordt door Cryless uiterste zorg besteed aan de juistheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde gegevens. Onjuist- en/of onvolledigheden kunnen echter altijd onbedoeld voorkomen ondanks de aandacht en zorg die wij aan onze informatie besteden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, welke voortkomt uit het gebruik van deze informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de aan onze internetpagina’s gekoppelde bestanden en/of verwijzingen naar internetpagina(‘s) van derden. Alle door de Cryless, langs deze elektronische weg, verstrekte informatie en/of prijzen zijn geheel informatief en hieraan kan geen

enkel recht ontleend worden. Tevens is het niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, informatie en/of beeldmateriaal, welke gepubliceerd wordt op onze internetpagina’s, op enigerlei wijze te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.

Cryless kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade door de afnemer die is ontstaan door (1) onjuiste montage van de producten door de afnemer, (2) en/of door nalatigheid door de afnemer ten aanzien van de voorschriften voor het onderhoud van de producten, (3) en/of nalatigheid door de afnemer ten aanzien van de zorg voor de kind(eren) die zich in en om het product bevinden, (4) en/of door onjuist gebruik van het meubel (dat wil zeggen: een gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel en de doelgroep, waarvoor de verhoogde box geproduceerd is) door de afnemer of andere gebruikers van het meubel, (5) en/of door opzet of bewuste roekeloosheid.

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Cryless beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

ARTIKEL 12: KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de afnemer volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of elektronisch, terstond maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, worden ingediend bij Cryless.

Ingediende klachten worden door Cryless binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cryless binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor tussenkomst van een mediator.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend

recht het recht van een ander land van toepassing is.